ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


Slovník pojmů z oblasti certifikace

Slovník pojmů ke stažení (pdf)

Stanovené výrobky:

 • Výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být prováděno posouzení shody.
 • Přehled stanovených výrobků je uveden v nařízení vlády 190/2002 Sb. v platném znění (výrobky pro které existuje harmonizovaná norma) a v nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění n.v. 312/2005 Sb. (výrobky pro které harmonizovaná norma neexistuje).
Všechny výrobky uváděné na trh musí být bezpečné (zákon 102/2001 Sb.)
Stanovené výrobky

Vztahuje se na ně jedno nebo více nařízení vlády příslušných k zákonu č. 22/1997 Sb. Tím se na ně vztahuje i samotný zákon č. 22/1997 Sb.

Nestanovené výrobky

 

Posouzení shody

 • = hodnocení shody
 • Proces prokazující, že výrobek splňuje požadavky příslušné normy a že má deklarované vlastnosti.
 • Požadavky na průběh procesu posouzení shody jsou pro různé výrobky rozdílné. Postupů je celá škála. Pro některé výrobky je proces zcela v režii výrobce, bez dohledu certifikačního orgánu (nejméně přísný postup), pro jiné výrobky probíhá proces zcela v režii certifikačního orgánu (nejpřísnější postup). Postup hodnocení shody je uveden v normě, která se na výrobek vztahuje, pro materiály na sanace betonových konstrukcí je to příslušná část ČSN EN 1504.

Prohlášení o shodě:

 • · Prohlášení o shodě je písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen předepsaný postup při posouzení shody (viz samostatné heslo).
 • · Při uvedení výrobku na trh podle evropského systému (provádí se pokud na výrobek existuje harmonizovaná norma) vydává výrobce „ES prohlášení o shodě“, neboli „Evropské prohlášení o shodě“, při uvedení podle národního systému (provádí se pokud na výrobek neexistuje harmonizovaná norma, ale existuje určená norma) vydává výrobce „Prohlášení o shodě“.

 

Stavebně technické osvědčení

 • Vymezuje technické vlastnosti výrobků ve vztahu k základním požadavkům na stavby podle toho, jakou úlohu mají výrobky ve stavbě plnit.
 • · Vydává ho autorizovaná osoba (certifikační orgán)
 • Vydává se pro výrobek, pro který neexistují harmonizované, nebo určené normy. STO chybějící normu nahrazuje
 • Lze jeho vypracování vyžádat i pro výrobek, jehož výrobce (dovozce) nechce při uvádění na trh postupovat podle platných harmonizovaných nebo určených norem.

 

CE:

 

 • Symbol znamenající, že výrobek splňuje požadavky harmonizované evropské normy, která se na výrobek vztahuje. Uvádí se na výrobcích, pro které výrobce vydal ES prohlášení o shodě.

Harmonizovaná norma:

 • Harmonizované mohou být pouze Evropské normy (EN).
 • Harmonizovaná norma definuje požadavky na výrobky jednotně pro celou Evropskou unii.
 • Norma se stává harmonizovanou uveřejněním odkazu na ní v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství (OJEU). O této skutečnosti v ČR následně informuje věstník UNMZ.
 • Splnění harmonizované normy se, v rozsahu jejího obsahu, považuje za splnění požadavků stanoveného nařízením vlády 190/2002 Sb. v platném znění
 • Pokud se na výrobek vztahuje harmonizovaná norma, provádí se jeho uvedení na trh podle nařízení vlády 190/2002 Sb. v platném znění (tzv. evropský systém). Pokud se na výrobek žádná harmonizovaná norma nevztahuje, provádí se jeho uvedení na trh podle nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění n.v. 312/2005 Sb. (tzv. národní systém).
 • Například sanační normy ČSN EN 1504-2, -3, -4, -5, -6 a -7 jsou harmonizované.
 • Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí z nabídky společnosti BETOSAN s.r.o. ve shodě s ČSN EN 1504 (pdf)

Určená norma:

 • Národní obdoba harmonizované normy.

Bezpečnostní list:

 • Material Safety Data Sheet
 • Soubor informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických, právních…) pro nakládání s nebezpečnými látkami/přípravky. V Evropě a mnoha dalších zemích musí být takové listy poskytovány osobou uvádějící látku/přípravek do oběhu (dovozcem nebo výrobcem).
 • Musí být vydán pro látky nebo přípravky, které obsahují nebezpečné složky v míře, která překračuje legislativně stanovený limit. Zpravidla bývají ale BL zhotoveny i pro další produkty, aby byl odběratel těchto produktů informován i o tom, že produkt není klasifikován jako nebezpečný.
 • Forma bezpečnostního listu je poměrně přesně předepsána, u nás v nařízení EU č. 1907/2006 (REACH), které má 278 stran.

Použité právní předpisy a normy:

ZÁKON 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů

ZÁKON č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 (REACH) ze dne 18. prosince 2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky       (REACH = registrace, evaluace (hodnocení) a autorizace (povolování) chemických látek)

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 190/2002 Sb. ze dne 10. dubna 2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE

NAŘĺZENĺ VLÁDY č. 163/2002 Sb. ze dne 6. března 2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 312/2005 Sb. ze dne 13. července 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

ČSN EN 1504-2 (732101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu

ČSN EN 1504-3 (732101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce

ČSN EN 1504-4 (732101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 4: Konstrukční spojování

ČSN EN 1504-5 (732101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 5: Injektáž betonu

ČSN EN 1504-6 (732101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 6: Kotvení výztužných ocelových prutů

ČSN EN 1504-7 (732101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 7: Ochrana výztuže proti korozi