ALTERNATIVA, KTEROU OCENÍTE


BETOFIX SW UV TOP

Dvousložkový ochranný nátěr na bázi polyuretanových pryskyřic

BETOFIX SW UV TOP je dvousložková nátěrová kompozice na bázi specielně formulovaných po-lyuretanových pryskyřic, která se používá především pro ochranné nátěry betonových a železobeto-nových konstrukcí vystavených zvýšenému mechanickému a koroznímu namáhání ať již složkami okolní atmosféry či na konstrukci působících provozních médií. V kombinaci s penetrací BETOLIT KP W je kompozice možno použít i na mladé betony s zvýšeným obsahem zbytkové vlhkosti. BETOFIX SW UV TOP je určen jednak jako ochranný nátěr do takových provozních podmínek, kde je vyžadována vysoká parotěsnost (nepropustnost pro vodní páry) a dále tam, kde je nutno beton a především železobeton účinně chránit vůči mechanickému namáhání (podlahy, garáže apod.). Po-užívá se rovněž jako UV ochrana epoxidových nátěrů BETOFIX S a SW.
BETOFIX SW UV TOP odolává dlouhodobě účinkům organických rozpouštědel, benzinu, motoro-vé naftě, anorganickým oxidačním činidlům, solným roztokům, zředěným organickým kyselinám a alkalickým roztokům.

Zobrazit technický list

Zobrazit prohlášení o vlastnostech

Zobrazit bezpečnostní list – složka A

Zobrazit bezpečnostní list – složka B